سرنگ
خانه / محصولات

محصولات

لیست محصولات:

 • سرنگ انسولین
  • سرنگ انسولین یکپارچه آوا
  • سرنگ انسولین لوئر اسلیپ ویمد
  • سرنگ انسولین یکپارچه حلما
  • سرنگ انسولین لوئر لاک حلما
  • سرنگ انسولین لوئر اسلیپ حلما
  • سرنگ انسولین یکپارچه سها
 • سرنگ ۲cc
  • سرنگ ۲cc ویمد
  • سرنگ دو تکه و سه تکه ۲cc سها
 • سرنگ ۳cc
  • سرنگ پیچی و ساده ۳cc آوا
 • سرنگ ۵cc
  • سرنگ پیچی و ساده ۵cc آوا
  • سرنگ ۵cc ویمد
  • سرنگ پیچی و ساده ۵cc سها
 • سرنگ ۱۰cc
  • سرنگ پیچی و ساده ۱۰cc آوا
  • سرنگ دو تکه و سه تکه ۱۰cc ویمد
 • سرنگ ۲۰cc
  • سرنگ لوئر لاک خارج از مرکز ۲۰cc آوا
  • سرنگ ۳ تکه ۲۰cc ویمد
 • ست سرم
  • ست سرم ویمد
  • ست سرم حلما
  • ست سرم سها
 • میکروست
  • میکروست ویمد
  • میکروست حلما
  • میکروست سها
 • آنژیوکت
  • آنژیوکت سها
 • اسکالپ
  • اسکالپ وین حلما

سرنگ انسولین ۱۰۰ واحدی یکپارچه آوا


سرنگ لوئرلاک ۳cc آوا

سرنگ لوئر لاک ۵cc آوا

سرنگ لوئر لاک ۱۰cc آوا

سرنگ ۲۰cc آوا

سرنگ انسولین سر سوزن جدا ویمد

سرنگ ۲cc ویمد

سرنگ ۵cc ویمد

سرنگ ۱۰cc ویمد

سرنگ ۲۰cc ویمد

ست سرم ویمد

میکروست ویمد

میکروست حلما

ست سرم حلما

سرنگ انسولین لوئر اسلیپ جدا حلما

سرنگ انسولین یکپارچه حلما

سرنگ انسولین لوئرلاک حلما

اسکالپ وین حلما

سرنگ ۲cc و ۵cc (دو تکه و سه تکه) سها

سرنگ ۳تکه ۱۰cc سها

میکروست سها

ست سرم سها

آنژیوکت سها

سرنگ انسولین یکپارچه سها