4. پوشش معلمان و یادگیری دانش آموزان
مردم بر اساس لباسشان قضاوت در مورد افراد دیگر می‌کردند که به ابعاد ظاهری قدرتمند یا بعد ظاهری اجتماعی نسبت می‌دادند.

اگرچه لباس مجلسی شیک ادراک اقتدار، صمیمیت و جذابیت را افزایش می دهد [24]، انتظارات برای لباس رسمی از یک زن کارگر بیشتر می شود تا یک مرد [25].

با توجه به پوشش، اعتبار معلم شامل سه مؤلفه مانند باورپذیری، قابل اعتماد بودن و جیوه قرمز [26]، اما تین و هرینگ [27] بر قدرت، اعتبار و رضایت دانش آموزان تأکید کردند.

باز هم، لباس/کد لباس را می توان به عنوان وضعیت درک شده تعیین کرد [28]، اما در برخی موارد، سطح متوسط لباس، احترام بیشتری از سوی دانش آموزان نسبت به لباس رسمی تر داشت [29].

رابرتسون [30] مجدداً بیان شخص در کد لباس را بر اساس تفاوت بین نسل ها شناسایی کرد.

معمولاً لباس معلم در کنار عوامل شرایط کلاس، تنظیم کلاس، روحیه تحویل و ترجیح شخصی و راحتی، ترجیح شخصی نیز بود، هرچند که این ویژگی‌ها به آمادگی کلاس، آگاهی از موضوع، و توانایی [31].

با درجات مختلف ادراکات در مورد لباس رسمی و غیررسمی، سبک لباس پوشیدن و فرم های خطاب نیز از عوامل موثری هستند که تخصص، جذابیت، اعتبار و دوست داشتن معلم را نشان می دهند [32].

شما می توانید به راحتی برای اطلاع و ثبت نام وام اشتغال کمیته امداد به سایت معتبر این مجموعه مراجعه نمایید.

در نتیجه، این مطالعه فرض کرد که لباس پیش‌بینی‌کننده مهمی برای تمایل دانش‌آموزان است.

فرضیه 3. پوشش معلمان بر یادگیری دانش آموزان تأثیر مثبت دارد.

5. روش شناسی
در اینجا سه متغیر پوشش معلمان، نگرش دانش آموزان و یادگیری دانش آموزان در نظر گرفته شده است که پوشش معلمان یک متغیر مستقل و نگرش دانش آموزان و یادگیری دانش آموزان متغیر وابسته است.

6. مدل مفهومی
بر اساس بررسی ادبیات، فرضیه و مدل اندازه گیری برای متغیرهای برون زا و متغیرهای درون زا همانطور که در شکل 1 نشان داده شده است، فرموله شده است تا رابطه بین لباس معلمان، نگرش دانش آموزان و یادگیری دانش آموزان را توضیح دهد.

برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ساختاریافته استفاده شد در اینجا سه متغیر کلیدی مانند لباس معلم، نگرش دانش آموزان و یادگیری جیوه قرمز در نظر گرفته شده است.

در قضاوت اولیه برای شناسایی تأثیر یادگیری و نگرش دانشجویان، عوامل متعددی در این پژوهش شناسایی و مورد استفاده قرار گرفته است.

از این رو شما می توانید برای اطلاعات بیشتر به سایت آراد برندینگ مراجعه نمایید.

همراه با سؤالات جمعیت شناختی در قالب سؤالات باز، سؤالات مقیاس تنظیم شده بود و بر این اساس با مقیاس رتبه بندی 5 امتیازی بین «کاملاً موافقم» تا «کاملاً مخالفم» رتبه بندی شده بود.

از دیدگاه پرسشنامه، تمامی گویه‌های انتخاب شده برای این پژوهش بر اساس ایدئولوژی و فرضیه‌های قابل اجرا پژوهش‌های قبلی در همان زمینه با یک بازنگری جزئی نادر در صورت لزوم است. به همان ترتیب، بیشترین اندازه گیری است.

 • منابع:
  1. The Effect of Teachers’ Dress on Students’ Attitude and Students’ Learning: Higher Education View
 • تبلیغات: 
  1. بررسی مواد معدنی موجود در گردو
  2. واحد پخش پارچه لگ ساده کیلویی
  3. نمایندگی عرضه تاپ ورزشی زنانه مشکی
  4. مطالعه سوابق بالینی گربه های ایرانی در سال 2013

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *